1
Tác giả Liaskô, Y.Y.
Xuất bản 1978
Sách
2
Tác giả Đỗ, Đức Giáo, 1946-
Xuất bản 1991
Sách
3
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2000
Sách
4
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2001
Sách
5
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2001
Sách
6
Tác giả Đỗ, Đức Giáo, 1946-
Xuất bản 1991
Sách
7
Tác giả Đặng, Huy Ruận, 20/02/1939-
Xuất bản 2002
Sách
8
Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, 1949-
Xuất bản 2002
Sách