1
Xuất bản 1995
Table of Contents
Sách
2
Tác giả McConnell, Campbell R.
Xuất bản 1999
Sách
3
Xuất bản 1979
Serial
4
Xuất bản 1987
Serial
5
Xuất bản 1997
Serial
6
Xuất bản 1938
Serial
7
Serial
8
Tác giả Thompson, Leigh L.
Xuất bản 2008
Table of contents only
Sách
9
Tác giả Certo, Samuel C.
Xuất bản 2009
Table of contents only
Sách
10
Tác giả Stock, James H.
Xuất bản 2007
Table of contents
Sách
11
Tác giả Stutz, Frederick P.
Xuất bản 2012
Sách
12
Tác giả Eldred, Gary W.
Xuất bản 2009
Publisher description
Table of contents only
Contributor biographical information
Sách
13
Tác giả Feenstra, Robert C.
Xuất bản 2004
Publisher description
Table of contents
Sách
14
Xuất bản 2012
Serial
15
Tạp chí
16
Xuất bản 1998
Serial
17
Xuất bản 1999
Serial
18
Serial
19
Serial
20
Xuất bản 1992
Serial