Tác giả: Trịnh, Thị Hoa Mai, 1957-,

Kinh tế tư nhân Việt Nam thực trạng và giải pháp /
Tiến trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp /
Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Thanh Hoá /
Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp /
Kế hoạch hoá kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường Việt Nam /
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS Kinh tế: 5.02.01 /
Giáo trình kinh tế học Tiền tệ-Ngân hàng /
Hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20 /