Tác giả: Trần, Trí Dõi, 1953-,

So sánh phương thức thể hiện ý nghĩa của các thành ngữ Anh - Việt sử dụng các yếu tố chỉ cơ thể con người (giới hạn ở khuôn mặt) : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 /
Tìm hiểu nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số ở Malaysia : Luận văn ThS Ngôn ngữ các dân tộc Đông Nam Á 5.04.25 /
Nghiên cứu địa danh Quảng Trị : Luận án TS Ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam : 5.04.31 /
Phát triển ngôn ngữ nói ở tiểu học vùng dân tộc thiểu số : Trên chương trình tiếng Việt tiểu học 2000 Luận văn ThS Ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam : 5.04.31 /
Ngữ vị từ tiếng Mông : Luận án TS Ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam : 5.04.31 /
Lỗi của người Trung Quốc học tiếng Việt nhìn từ góc độ xuyên văn hoá (xét về khía cạnh từ vựng) : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08 /
Đặc điểm ngôn ngữ của ca dao tục ngữ nói về kinh nghiệm lao động sản xuất : ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08 /
Khảo sát một số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại ( trên tác phẩm của một số nhà thơ) : Luận án TS Ngôn ngữ học: 5.04.08 /
Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu ở Việt Nam : Luận văn ThS Ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam : 5.04.31 /
Lỗi phát âm phụ âm tiếng Pháp của học sinh Khánh Hoà và một số biện pháp khắc phục : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08 /