Tác giả: Phan, Văn Hạp, 1939-

Phương trình tích phân và cách giải gần đúng /
Giáo trình giải tích toán học.
Giáo trình giải tích toán học.
Đại số tuyến tính /
Cơ sở phương pháp tính : Dùng cho học sinh Đại học tổng hợp.
Cơ sở phương pháp tính : Dùng cho học sinh đại học tổng hợp.
Phương pháp tính và các thuật toán /
Phương trình vi phân : nhóm ngành II /
Phép tính vi phân và tích phân hàm của hàm một biến : Nhóm ngành 2 /
Đại số và hình học giải tích : Nhóm ngành 2 /
Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến, chuỗi số và chuỗi hàm : Nhóm ngành 2 /