Tác giả: Phạm, Văn Dũng, 1957-,

Ngành da giầy Việt Nam trong quá trình đổi mới /
Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam : thực trạng và giải pháp /
Việc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nay /
Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam /
Phát triển công nghiệp ở Hải Phòng thực trạng và giải pháp /
Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam /
Vai trò của ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam /
Kinh tế chính trị Mác- Lê nin.