Tác giả: Nguyễn, Thuỷ Thanh

Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức /
Nhập môn giải tích phức.
Giáo trình hàm biến phức : dùng cho học sinh năm thứ 3 ngành toán /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến /
Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích.
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Bài tập giải tích toán học.
Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến /