Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung, 1952-,

Giáo trình luật hiến pháp của các nước tư bản /
Các vùng biển Việt Nam: Chế độ pháp lý và việc phân định /
Đổi mới tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay /
Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam /
Quy trình lập pháp của Quốc hội Việt Nam /
Chế độ Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - sự hình thành và phát triển /
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ ở xã /
Sự biến dạng của chính thể đại nghị /
Quốc hội Hoa Kỳ : Luận văn ThS Luật: 60101 /
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo : Luận văn ThS Luật: 6.01.01 /
Đại biểu quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nươc pháp quyền : Luận văn ThS Luật: 6.01.01 /
Quốc hội Mĩ và Quốc hội Việt Nam – những vấn đề tham chiếu : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01 /