Tác giả: Lê, Cảm, 1954-,

Tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ - những khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học : trên cơ sở số liệu tỉnh Thừa Thiên Huế /
Tội cướp giật tài sản theo luật Hình sự Việt Nam: Một số khía cạnh pháp lý hình sự và tội phạm học (trên cơ sở các số liệu ở thủ đô Hà Nội) /
Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự
Quyền công tố trong tố tụng hình sự tranh tụng và việc vận dụng trong điều kiện Việt Nam /
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ thống Tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền /
Chế định án treo trong luật hình sự Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
Đặc xá, đại xá: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS Luật: 5.05.14 /
Kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự