Tác giả: Lâm, Ngọc Thiềm, 1940-

Phân tích định tính /
Cấu tạo chất đại cương : nhóm ngành 2 /
Giáo trình hoá học lượng tử cơ sở:
Những nguyên lý cơ bản của hoá học.
Nhập môn hoá lượng tử /
Giáo trình cấu tạo chất đại cương : Nhóm ngành 2 /
Giáo trình hoá học lượng tử cơ sở.
Bài tập hoá học đại cương : Hoá học lý thuyết cơ sở /