Tác giả: Hoàng, Trọng Phiến, 1934-,

Những cơ sở của ngôn ngữ đại cương /
Khảo sát hoạt động chức năng của một số hư từ có nguồn gốc từ tiếng Hán trong tiếng Việt hiện đại : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 /
Các phương thức biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt ( so sánh thang độ ) : Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 /
Trạng ngữ phương thức, trạng ngữ so sánh và trạng ngữ điều kiện trong tiếng Anh (Có đối chiếu với tiếng Việt) : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08 /
Khảo sát khả năng tạo nghĩa tình thái của các trạng từ tiếng Anh và khả năng chuyển dịch tương đương sang tiếng Việt : Luận văn ThS Lý luận ngôn ngữ : 5.04.08 /
Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt : Luận án TS Ngôn ngữ học: 5.04.08 /
Những cơ sở của ngôn ngữ học đại cương /