Tác giả: Hoàng, Thị Kim Quế, 1955-,

Luật tục với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường của một số dân tộc ít người ở Việt Nam /
Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam thực trạng và giải pháp /
Pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường /
Hoàn thiện pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay /
Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật /
Hương ước và vai trò của hương ước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay /
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ thống Tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền /
Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6.01.01 /
Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và một số vấn đề đặt ra trong việc đổi mới quy trình lập pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa : Luận văn ThS Luật: 6.01.01 /