Tác giả: Chu, Văn Mẫn, 1952-

Thống kê sinh học /
Giáo trình thống kê sinh học : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Môi trường, Thuỷ sản,... các trường Đại học và Cao đẳng /
Ứng dụng tin học trong sinh học : sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu sinh học /
Giáo trình thống kê sinh học : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Môi trường, Thuỷ sản... /
Ứng dụng tin học trong sinh học: Sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu sinh học/
Giáo trình di truyền học người : Dùng cho sinh viên các ngành sinh học, y học, sư phạm các trường đại học và cao đẳng /
Giáo trình thống kê sinh học /