Tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo

Kinh tế chính trị Mác Lênin : Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992 /
Triết học Mác Lênin : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. Tập I
Triết học : dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học.
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /
Phát triển kinh tế : Tạp chí Khoa học Kinh tế của Đại học Kinh tế TP.HCM /
Tạp chí Thế giới mới /
Tạp chí Giáo dục : tạp chí lý luận, khoa học giáo dục /