Tác giả: Đỗ, Đức Giáo, 1946-

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Toán rời rạc /
Văn phạm và ngôn ngữ hình thức /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích.
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Toán rời rạc /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Lý thuyết hàm đệ quy : Bài giảng dành cho sinh viên ngành điều khiển và tin học trường ĐHTH Hà Nội /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Bài tập giải tích toán học.