Tác giả: Đỗ, Đức Giáo, 1946-

Văn phạm và ngôn ngữ hình thức /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích.
Toán rời rạc /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Bài tập giải tích toán học.
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Lý thuyết hàm đệ quy : Bài giảng dành cho sinh viên ngành điều khiển và tin học trường ĐHTH Hà Nội /
Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học.
Toán rời rạc /