Tác giả: Đặng, Huy Ruận, 20/02/1939-

Giải tích toán học.
Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến /
Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân /
Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat /
Văn phạm và ngôn ngữ hình thức /
Phép tính vi phân và tích phân hàm nhiều biến /
Lý thuyết hàm đệ quy : Bài giảng dành cho sinh viên ngành điều khiển và tin học trường ĐHTH Hà Nội /
Phép tính vi phân và tích phân hàm một biến /