Tác giả: Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo trình luật hình sự Việt Nam : phần chung /
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam /
Giáo trình luật kinh tế Việt Nam /
Tạp chí Khoa học : khoa học xã hội /
Khoa học tự nhiên /
Khoa học kinh tế - luật /
Khoa học ngoại ngữ /
Khoa học toán - vật lý /
Tạp chí khoa học /
Tạp chí khoa học : ngoại ngữ /