Tác giả: Đào, Huy Bích, 1937-

Lý thuyết đàn hồi /
Cơ sở lý thuyết dẻo /
Phép tính ten xơ và một số ứng dụng trong cơ học vật lý /
Lý thuyết quá trình đàn dẻo /
Cơ học lý thuyết /
Cơ học môi trường liên tục /
Cơ học lý thuyết /
Lý thuyết đàn hồi /
Phương trình vi phân : nhóm ngành II /
Phép tính vi phân và tích phân hàm của hàm một biến : Nhóm ngành 2 /
Đại số và hình học giải tích : Nhóm ngành 2 /
Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến, chuỗi số và chuỗi hàm : Nhóm ngành 2 /