Tác giả: Đào, Hữu Hồ, 19/12/1944-

Thống kê xã hội học : dùng cho khoa học xã hội và nhân văn /
Xác suất thống kê /
Xác suất thống kê /
Thống kê xã hội học /
Giáo trình thống kê sinh học : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Môi trường, Thuỷ sản,... các trường Đại học và Cao đẳng /
Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính /
Giáo trình thống kê sinh học : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Môi trường, Thuỷ sản... /
Hướng dẫn giải các bài toán xác suất - thống kê /
Giáo trình thống kê sinh học /
Thống kê xã hội học : Dùng cho khoa học xã hội và nhân văn /
Thống kê xã hội học : dùng cho khoa học xã hội và nhân văn /
Xác suất thống kê /